Inaczej przedstawia się instytucja wypowiedzenia uregulowana w art. 869 § 2 KC tegoż przepisu. Takie wypowiedzenie jest możliwe zarówno gdy spółkę cywilną zawarto na czas nieoznaczony, jak i wówczas, gdy została zawarta na czas oznaczony. Jest ona bezwzględnie obowiązująca i nie ma możliwości jej  wyłączenia ani ograniczenia w umowie spółki cywilnej. Zastrzeżenie tego rodzaju umieszczone w… Read Article →

Reprezentacja spółki, w odróżnieniu od prowadzenia jej spraw wewnętrznych, oznacza dokonywanie czynności w stosunkach zewnętrznych, wobec osób trzecich. O reprezentacji w spółce cywilnej stanowi art.866 KC. Zasada ogólna zakłada, że z braku innych ustaleń, spółkę cywilną może reprezentować każdy ze wspólników. Niemniej nie jest to bezwzględnie obowiązująca zasada i może ona ulegać modyfikacji już umowie… Read Article →

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje przede wszystkim z przyczyn wskazanych w umowie, np. w razie upływu terminu określonego w umowie spółki cywilnej lub osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Poza przyczynami umownymi rozwiązania spółki istnieje możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki cywilnej w przedmiocie rozwiązania spółki cywilnej. Musi ona zostać podjęta jednomyślnie. Ponadto spółka ulegnie rozwiązaniu w sytuacji,… Read Article →

W ramach niniejszego wpisy kontynuuję problem wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, który rozpoczęty został wpisem: Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej – informacje podstawowe. Na ten temat przygotowanych zostanie jeszcze kilka wpisów, w związku z czym zapraszam do systematycznego odwiedzania bloga w najbliższym czasie. Kodeks cywilny przewiduje możliwość dokonania wypowiedzenia umowy spółki cywilnej na podstawie art.  869 § 1… Read Article →

Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest wygaśnięcie stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym. Dokonywane jest w drodze oświadczenia woli strony i powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie stanowi typowy sposób rozwiązania z woli jednej strony stosunków prawnych o charakterze ciągłym i w zasadzie bezterminowym. Również przepisy o spółce cywilnej przewidują możliwość skorzystania… Read Article →

Scroll To Top