Monthly Archives: Czerwiec 2015

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje przede wszystkim z przyczyn wskazanych w umowie, np. w razie upływu terminu określonego w umowie spółki cywilnej lub osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego. Poza przyczynami umownymi rozwiązania spółki istnieje możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników spółki cywilnej w przedmiocie rozwiązania spółki cywilnej. Musi ona zostać podjęta jednomyślnie. Ponadto spółka ulegnie rozwiązaniu w sytuacji,… Read Article →

W ramach niniejszego wpisy kontynuuję problem wypowiedzenia umowy spółki cywilnej, który rozpoczęty został wpisem: Wypowiedzenie umowy spółki cywilnej – informacje podstawowe. Na ten temat przygotowanych zostanie jeszcze kilka wpisów, w związku z czym zapraszam do systematycznego odwiedzania bloga w najbliższym czasie. Kodeks cywilny przewiduje możliwość dokonania wypowiedzenia umowy spółki cywilnej na podstawie art.  869 § 1… Read Article →

Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest wygaśnięcie stosunku prawnego o charakterze zobowiązaniowym. Dokonywane jest w drodze oświadczenia woli strony i powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie stanowi typowy sposób rozwiązania z woli jednej strony stosunków prawnych o charakterze ciągłym i w zasadzie bezterminowym. Również przepisy o spółce cywilnej przewidują możliwość skorzystania… Read Article →

Prawa i obowiązki wspólnika wynikające ze stosunku prawnego spółki są ściśle związane z jego osobą i jako takie nie wchodzą w skład spadku. „Udział w spółce” jest więc niedziedziczny i nie jest możliwe nadanie mu odmiennego charakteru w umowie spółki. Niemniej art. 872 KC pozwala regulować sytuację na wypadek śmierci jednego ze wspólników, tak by po… Read Article →

Co do zasady przyjmuje się, że spółka cywilna powinna mieć stały, niezmienny skład. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Dla każdej takiej zmiany osobowej składu wspólników konieczna jest zmiana samej umowy spółki. Przystąpienie nowego wspólnika możliwe jest jedynie na podstawie zmiany umowy spółki, najprościej w formie aneksu, który to zostanie zaakceptowany przez wszystkich dotychczasowych wspólników,… Read Article →

Scroll To Top