Wkład do spółki cywilnej

Zgodnie z art. 860 KC wspólnicy spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów. Art. 861 KC doprecyzowuje natomiast, czym wkład wspólnika może być i wymienia tutaj zarówno wniesienie praw, jak i świadczenie usług. Zaznaczam, że wpis ten powstał na bazie artykułu opisującego jaki wkład można wnieść do spółki cywilnej, który znalzalam na blogu spolkacywilna.info prowadzonym przez Wojciecha Rudzkiego – prawnika specjalizującego się w spółce cywilnej.

Co ważne nie jest wymagane, by wszyscy wspólnicy wnieśli wkłady, jest to zależne od postanowień danej umowy spółki. Możliwej jest zawarcie umowy spółki cywilnej, w której żaden ze wspólników nie zobowiąże się do wniesienia wkładu. Część wspólników może być jedynie zobowiązana do wykonywania określonych w umowie świadczeń, mających za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Na podstawie art.861 KC domniemuje się równej wartości poszczególnych wkładów, jeśli nic innego nie zostanie w umowie wyraźne zaznaczone. Domniemanie to jest jednak wzruszalne.

Nieruchomość może być wkładem do spółki cywilnej

Reguły wniesienia wkładu do spółki cywilnej ulegają zróżnicowaniu w zależności od jego rodzaju. Jeżeli wspólnik zobowiązał się w umowie spółki do wniesienia wkładu w postaci prawa, to stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto pomocniczo mogą również znaleźć zastosowanie przepisy o rękojmi za wady. Jeśli rzecz zostanie jedynie wniesiona do spółki cywilnej do używania, to odpowiednio stosuje się przepisy o najmie. W żadnym wypadku nie dochodzi jednak do zawarcia umowy najmu. Używanie odbywa się na podstawie postanowień z umowy spółki. W przypadku wkładu pieniężnego do spółki cywilnej sytuacja jest najprostsza, gdyż stosuje się ogólne zasady dla wykonywania zobowiązań w postaci pieniężnej. Wkład może przyjąć postać zarówno świadczenia gotówkowego, jak i bezgotówkowego. Możliwy jest również wkład polegający jedynie na świadczeniu usług. W takiej sytuacji ich rodzaj oraz termin wykonania powinna określać umowa spółki cywilnej.

Wkładem do spółki cywilnej może być własność lub inne prawo. W istocie więc wkładem może być każde prawo majątkowe, przy czym tylko takie, które może być przedmiotem wspólności. Wkładem może być w szczególności własność rzeczy ruchomych lub nieruchomości, użytkowanie wieczyste, prawa względne (wierzytelności) przysługujące wspólnikowi wobec osób trzecich, prawa majątkowe na dobrach niematerialnych. Ponadto wkładem do spółki cywilnej mogą też być udziały bądź akcje w spółkach kapitałowych czy zorganizowany kompleks praw w postaci przedsiębiorstwa. Wniesienie prawa tytułem wkładu może polegać zarówno na objęciu istniejącego po stronie wspólnika prawa wspólnością łączną, jak i na ustanowieniu określonego prawa przez wspólnika na rzecz wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Mówiąc o wnoszeniu wkładów, warto zwrócić uwagę na swoisty charakter majątku spółki cywilnej, który z prawnego punktu widzenia nie istnieje. W przypadku spółki cywilnej można mówić jedynie o majątku wspólnym wspólników, który powstaje z elementów ich majątków własnych. Tym samym na skutek wniesienia nie dochodzi do wyzbycia się prawa przez wspólnika, ale jedynie do przekształcenia prawa własności we wspólność łączną. Wniesienie do spółki cywilnej wyraża się więc w tym, że wspólnik przestaje być wyłącznie uprawnionym, lecz staje się współuprawnionym, łącznie z pozostałymi wspólnikami.

Zobowiązanie do wniesienia wkładu wynika z samej umowy spółki cywilnej. Tym samym roszczenie w tym względzie, w razie braku wniesienia wkładu, nabywają względem uchylającego się od swojego obowiązku wspólnika, wszyscy pozostali. Co do zasady, jeśli umowa spółki cywilnej lub przepis nie stanowią inaczej, to umowa spółki wywołuje ex lege również skutek rozporządzający w stosunku do poszczególnych wkładów. W związku z tym nie jest konieczne dokonywanie odrębnych czynności prawnych wnoszenia wkładów do spółki cywilnej. Oczywiście są możliwe ograniczenia tej zasady zarówno na skutek woli stron wyrażonej w umowie, jak i ze względu na szczególne przepisy prawa. Jeżeli do przeniesienia określonego wkładu przepisy szczególne wymagają oznaczonej formy umowy, to umowa spółki cywilnej powinna taką właśnie formę przyjąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>