Zmiana wspólnika w spółce cywilnej

Co do zasady przyjmuje się, że spółka cywilna powinna mieć stały, niezmienny skład. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Dla każdej takiej zmiany osobowej składu wspólników konieczna jest zmiana samej umowy spółki.

Przystąpienie nowego wspólnika możliwe jest jedynie na podstawie zmiany umowy spółki, najprościej w formie aneksu, który to zostanie zaakceptowany przez wszystkich dotychczasowych wspólników, a także podpisany przez nowego wspólnika. Zmiana umowy powinna zostać dokonana z zachowanie formy pierwotnej, w której została zawarta umowa spółki.

Zmiana wspólnika w spółce cywilnejZgodnie z obecnym stanowiskiem Sądu Najwyższego możliwe jest wstąpienie do istniejącej już spółki nowego wspólnika, ale nie ma możliwość „przejęcia udziału” wspólnika występującego z niej w tym samym czasie. Według Sądu Najwyższego wraz z wypowiedzeniem udziału wspólnik występujący traci możliwość rozporządzania swoim udziałem i tym samym nie ma możliwości przekazania go komuś innemu. Wstępujący wspólnik będzie odpowiadał swoim majątkiem za zobowiązania spółki od chwili wstąpienia do niej.

Możliwa jest również zmiana w postaci uszczuplenia składu osobowego spółki. Dzieje się to zarówno na skutek wypowiedzenia udziału przez samego wspólnika, jak i w określonych przypadkach przez jego wierzyciela osobistego. W obu przypadkach z chwilą wypowiedzenia wspólnik przestaje być podmiotem stosunku prawnego wspólności łącznej, obejmującej majątek wspólny wspólników spółki i w związku z tym konieczne jest rozliczenie się z nim zgodnie z art. 871 KC. Wspólnikowi takiemu zwraca się rzeczy, które wniósł do spółki w celu ich używania, a ponadto wypłaca się, w formie pieniądza, wartość jego wkładu oznaczonego w umowie spółki. Jeśli takiego oznaczenia nie ma, to wypłaca się wartość, którą wkład miał w chwili wniesienia. Natomiast nie ulega zwrotowi wkład polegający na świadczeniu usług. Wspólnikowi występującemu ze spółki wypłaca się również jego udział w zysku, odpowiednio do jego udziałowi w spółce. Wspólnik nie ma prawa do udziału w zyskach ani nie uczestniczy w stratach ze spraw niezakończonych w chwili jego wystąpienia ze spółki. Prawo do udziału w zysku oraz obowiązek uczestniczenia w stratach są ściśle związane ze statusem wspólnika i wynikają ze stosunku spółki. W związku z tym, nawet jeżeli wspólnik przyczynił się swoim działaniem do wygenerowania zysku, jednakże osiągniętego po jego wystąpieniu, nie ma prawa do uczestniczenia w nim. To samo dotyczy strat powstałych na skutek działań wspólnika, ale po jego wystąpieniu. Rozliczenie powinno odbyć się na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki. Sposób jego obliczania będzie zależy od sposobu zakończenia stosunku spółki przez wspólnika.

Wystąpienie wspólnika i rozliczenie z nim na podstawie art. 871 KC bądź też odmiennych postanowień umowy spółki pozostaje bez wpływu na jego odpowiedzialność indywidualnym majątkiem za zobowiązania spółki powstałe w czasie, gdy był wspólnikiem, oraz na roszczenia regresowe przysługujące mu w razie, gdyby zobowiązanie takie wypełnił z majątku indywidualnego. Pozostaje ono też bez wpływu na roszczenia już powstałe po stronie wspólnika, w szczególności o wypłatę zysku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>